هنر معلم در تعلیم و تربیت خلاق

برای پرورش یادگیرنندگان خلاق،یاد دهندگان یعنی معلمان که ستون های اصلی نظام اموزش هستند دارای خصوصیات خاصی از جمله:پویندگی،انعطاف پذیری ذهنی،استقلال فکر و عمل،توانایی در ادغام محرک های متفاوت با تفکر خلاق و خصوصیات عاطفی مثل شهامت،ارامش،توانایی برقرارکردن روابط عمیق و صادقانه با یادگیرندگان و اعتماد به صحت فعالیت های خود و ارزش قائل شدن راه انها و... باشند.

/ 0 نظر / 27 بازدید