هنر معلمی

هنرمعلمی ان است که مقدمات شکوفا شدن استعداد ها را فراهم سازد وه به جای فاعل بودن و قیم بودن،نقش هدایت و مراقبت غیر مستقیم را بر عهده گیرد،زیرا در«شکوفا کردن» به دانش اموز یاد می دهیم و او «اندیشه اموزی» می کند ام در «شکوفا شدن» دانش اموز یاد می گیرد و «اندیشه ورزی» می کند.در این صورت دست یابی به قابلیت های خودیابی،خود رهبری و خود تنظیمی در دانش اموزان میسر می شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید