گام ها نه گانه ی پژوهش در عمل

 

مراحل 9گانه زیر را می توان به سه مرحله عمده تقسیم کرد :

مرحله تشخیصی (1تا5)

مرحله تغییر (6)

مرحله ارزیابی (7تا9)

1- مشخص کردن موضوعی که دارای شرایط زیر باشد.

الف- موردعلاقه شما باشد.                       ب- پژوهش پذیر باشد.

ج- دارای اهمیت باشد.              د- در توان پژوهشگر باشد.

ه- پشتوانه ی اطلاعاتی داشته باشد.

2- بیان مسأله (توصیف وضعیت موجود)

پژوهشگر وضعیت فعلی را به روشنی توصیف می کند و به تعریف و بیان ابعاد مسأله می پردازد. اینکه مشکل موجود در چه شرایط و محیطی نمایان شده و عمق و گستردگی آن چقدر است و آسیب های آن کدامند؟

3- گردآوری اطلاعات اولیه (شواهد یک)برای این که تصویر روشنی از وضع موجود داشته باشیم لازم است داده ها یا اطلاعات لازم در این باره را جمع آوری کنیم.

 الف- مشاهده رفتار یا بررسی عملکردها در مدت معین

ب- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموز

ج- پرس و جو از همکاران

د- مطالعه علمی و آگاهانه از منابع معتبر (کتب و ...)در این قسمت بهتر است کمیت های اندازه یا مشاهدات در طی جدول یا نموداری بیان شود. 4

- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های اولیه : (بررسی علمی داده های شواهد یک)

در این مرحله پژوهشگر با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مرحله ی قبل، اقدام به تحلیل و تفسیر داده ها می کند و با یک جمع بندی عالمانه از اطلاعات، تا حدودی به علل احتمالی بوجود آورنده مشکل پی می برد و نظرات خود را در این مورد ثبت می کند تا براساس آن راه حل موقتی را برای اجراء انتخاب کند. 5- انتخاب راه حل یا راه حل هایی جدید و موقتی جهت اجرا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و با خردورزی و اندیشیدن مداوم راه حل خود را با شرایط زیر انتخاب کنید. الف: در انتخاب راه حل عجله نکنید.ب: مطمئن باشید که اطلاعات کافی جمع آوری کرده اید. ج: راه حلی انتخاب کنید که امکان اجرای آن باشد.

6- اجرای راه حل و نظارت برآن در حین اجراء

پژوهشگر ضمن اجرای راه حل پیشنهادی خود، باید دقت کند که راه حل به درستی اجراء شود. یعنی ضمن اجراء ناظر و کنترل کننده مداوم نیز باشد.

* موارد قابل توجه در این مرحله الف: پیشرفت کار را زیر نظر داشته و وقایع را ثبت کنید. ب: از همکاران منتقد خود در مورد پیشرفت کار کمک بگیرید. ج: در صورت لزوم تغییرات لازم را در اجرای طرح اعمال کنید.

 7- گردآوری اطلاعات پس از اجرای راه حل شواهد (شواهد دو)

پژوهشگر پس از اجرای راه حل مطلوب خود که مدعی می باشد با اجرای آن وضعیت مطلوب حاصل گردیده ، باید ملاک هایی را جهت اثبات ادعای خود داشته باشد. ا

لف: روش های گردآوری اطلاعات را معین کنید.

ب: داده های بدست آمده که نشانگر ایجاد تغییر هستند را جهت ارائه جمع آوری کنید.

ج: داده ها را جهت قضاوت در اختیار همکاران منتقد خود قرار دهید.

8- ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن (ارزیابی و اعتباربخشی)

در این مرحله داده های جمع آوری شده را مثل مرحله سوم تفسیر و تحلیل می کنیم. با بررسی نتایج و داده های تحقیق بعد از اجرای عمل (راه حل) از خود می پرسیم که «آیا واقعاً تغییری که من به دنبال آن بودم تحقق پیدا کرده است؟ چقدر؟» و برای ادعاهای خود از شواهد 2 استفاده می کنند. در این رابطه :

1- دلایل محکم خود را مبنی بر ایجاد تغییر بیان کنید.

2- نظر همکاران منتقد خود را که مبنی بر تأیید تغییر باشد قید کنید. (گروه ارزیاب)

9- دادن گزارش نهایی یا اطلاع رسانی به همراه نتیجه اتفاق افتاده و در صورت تمایل ارائه ی پیشنهادات لازم به همکاران.

شکرانی، محسن. (1387) . جزوه اقدام پژوهی (معلم پژوهنده)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید