مراحل عمده پژوهش در عمل

مراحل عمده پژوهش در عمل عبارتنداز:

1- تشخیص(کشف مسئله)

2- تغییر(حل مسائل)

3-ارزیابی(ارزشیابی و نتیجه)

ساکی،رضا.(1383).اقدام پژوهی.راهبردی برای بهبود اموزش و تدوین.تهران:پژوهشکده تعلیم و تربیت.

/ 0 نظر / 13 بازدید